Tidsplan

Nedan beskrivs de olika stegen i en översiktlig tidsplan.

Programarbete och Skissfas

Under 2017 har byggemenskapen genomfört en stor del av projektets programarbete. Programarbete innebär att man arbetar fram en beskrivning av det framtida huset. Under året har också projektets arkitekter, tillsammans med tekniska konsulter, arbetat fram en så kallad förslagshandling som beskriver såväl huset gestaltning som dess lägenheter.

Systemhandlingsprojektering och Bygglov

I början på 2018 kommer arbetet med förslagshandling att fortgå, samt i nästa steg även arbetet att ta fram handlingar för att söka bygglov. Parallellt med detta fortgår programarbetet kring exempelvis husets utemiljö. Under 2018 kommer också husets systemhandlingsprojektering att slutföras. Detta innebär en succesiv konkretisering av de underlag som arbetats fram i programfasen.

Bygghandlingsprojektering och Byggstart

Under 2019 genomförs bygghandlingsprojektering, det innebär att man tar fram tydliga handlingar som beskriver i detalj hur huset ska byggas. Byggstarten planeras till början på hösten så projektet får tillträde till marken.

Byggskede och Inflyttning

Byggskedet planerar att pågå ungefär 18 månader, vilket innebär att inflyttning i huset planeras till början av 2021.