Byggemenskapen Ärlan

Byggemenskapen Ärlan är en förening som verkar för att uppföra ett flerbostadshus på Ärlegatan i Majorna. Föreningen bildades 2017 och har sedan bildandet arbetat fortlöpande med projektets programarbete. Byggnaden ska vara miljömässigt i framkant, till exempel genom att ställa höga krav på energiprestanda och materialval. Målsättningen är att inflyttning i huset ske i slutet av 2020.

Gemenskap

Centralt för projektet är gemenskapen vilket innebär att projektet både under uppförande samt den tid som byggnaden bebos ska förvaltas och drivas gemensamt av de som bor i huset. Detta innebär i förlängningen att projektet drivs demokratiskt och att de inblandade har makt att påverka och fatta beslut som formar det egna boendet.

Byggemenskap

Under hela projekterings- och byggprocessen drivs projektet som en byggemenskap. En byggemenskap formuleras enligt Föreningen för Byggemenskaper så här: ”En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan använder en byggnad.” Detta är också den definition som vi i byggemenskapen Ärlan ställer oss bakom.

Bogemenskap

En bogemenskap innebär att man i huset har vissa ytor som är gemensamma, där man kan välja att umgås med vänner eller andra som bor i huset. Alla gemensamma aktiviteter i huset är frivilliga och ordnas av de boende. Vidare ska gemensamhetslokalen i huset vara möjlig att hyra för andra som bor i kvarteret. De gemensamma ytorna i huset möjliggörs ekonomiskt genom att de individuella lägenheterna är något mindre (ungefär 10%) än gängse normalstor lägenhet. De gemensamma ytorna ska upplevas som en förlängning av den egna lägenheten där alla är välkomna att vistas.

Hållbarhet

Den röda tråden i projektet är att det ska genomföras som en byggemenskap. Detta innebär goda förutsättningar för att skapa social hållbarhet, på det sättet att medlemmarna styr över utvecklingen av det egna boendet. Projektet ska vidare resultera i ett hus som är miljömässigt i framkant, samt att projektet ska genomföras på ett sådant sätt att det resulterar i god boendeekonomi.

Huset

Byggnaden kommer att ha ca 25-30 lägenheter fördelat på en huskropp. Till detta tillkommer även gemensamma ytor samt utrymmen för teknisk utrustning och kommunikationsytor. Entréerna till lägenheterna nås via loftgångar längs med byggnadens östra sida.

Gemensamma Ytor

För närvarande är följande gemensamma utrymmen planerade; gemensamhetslokal, gästrum, tvättstuga och uteplats. Gemensamma ytor medför även att lägenheterna i huset kan planeras något mindre än vad som är normalt för lägenheter i nybyggda flerbostadshus idag.

Bilfritt

Projektet ska aktivt sträva efter att skapa ett biloberoende boende. Detta betyder bland annat att förhandla till sig ett så lågt P-tal som möjligt så att pengar och mark kan användas till bostäder istället för parkeringar. Projektet ska även jobba med att hitta lösningar som underlättar för de boende att klara vardagen utan att vara beroende av egen bil. Några förslag som hittills diskuterats är: bilpool, ellastcykelpool och skärmar i huset som visar avgångar för kollektivtrafik i närområdet.

 

Ärlan

Vad förväntas av dig som deltar?

Det som förväntas av dig som deltar är att du har ett genuint intresse av att vara med i en byggemenskap. Det finns inga krav på att du ska ha speciella kunskaper om husbyggande.

Ett absolut krav för att delta är att du avsätter tid för arbetsmöten. Arbetsbelastningen kan variera mellan projektets olika faser där en del perioder blir intensivare än andra. Arbetet kommer att organiseras i ett antal arbetsgrupper där varje hushåll som går med i projektet förväntas delta i minst en av arbetsgrupperna.

För att medverka i byggemenskapen krävs det att dess medlemmar har ekonomisk kapacitet och är beredda att i de tidiga skedena själva finansiera program- och projekteringsarbetet.

Tidsplan

Nedan beskrivs de olika stegen i en förenklad tidsplan.

Programarbete och skissfas
Under 2017 har byggemenskapen genomfört en stor del av projektets programarbete. Programarbete innebär att man arbetar fram en beskrivning av det framtida huset. Under året har också projektets arkitekter, tillsammans med tekniska konsulter, arbetat fram en så kallad förslagshandling som beskriver såväl huset gestaltning som dess lägenheter.

Systemhandlingsprojektering och bygglov
I början på 2018 kommer arbetet med förslagshandling att fortgå, samt i nästa steg även arbetet att ta fram handlingar för att söka bygglov. Parallellt med detta fortgår programarbetet kring exempelvis husets utemiljö. Under 2018 kommer också husets systemhandlingsprojektering att slutföras. Detta innebär en succesiv konkretisering av de underlag som arbetats fram i programfasen.

Bygghandlingsprojektering och byggstart
Under 2019 genomförs bygghandlingsprojektering, det innebär att man tar fram tydliga handlingar som beskriver i detalj hur huset ska byggas. Byggstarten planeras till början på hösten så projektet får tillträde till marken.

Byggskede och inflyttning
Byggskedet planerar att pågå ungefär 18 månader, vilket innebär att inflyttning i huset planeras till slutet på 2020.

 

Vision

För att underlätta arbetet i byggemenskapen har projektets medlemmar tillsammans formulerat den vision som ska agera vägledande genom hela projektet:

”Bygg- och bogemenskapen Ärlan är ett boende som är planerat och byggt av dess medlemmar, där ett hållbart liv står i centrum. De som bor i Ärlan går, cyklar och åker kollektivt. Ärlan är ett bilfritt boende med möjlighet till bilpool. I huset finns bland annat en ellastcykelpool och tillgängliga cykelgarage. Här är lägenheterna kvadratsmarta vilket skapar ett stort boende på en liten yta. Våra gemensamma ytor fungerar som en förlängning av den egna lägenheten, med samlingsplatser för vardagsliv, fritidsintressen och fester. Huset är skapat med framtiden i fokus, där låg energianvändning, låg klimatpåverkan, giftfri innemiljö samt robusta material är ledorden. Bygg- och bogemenskapen Ärlan är ett boende som både vi och kommande generationer kan vara en del av.”

arla

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter nedan om du är intresserad av projektet.


Att delta i projektetAtt få mer information


* Obligatoriskt